Bizi Takip Edin

Ekoloji

Trakya’nın Ortasında Tarım Arazisi Üzerine Organize Sanayi Yapılacak

Ergene plastik organize sanayi bölgesi

Trakya’nın ortasında tarım arazisi üzerine yapılması planlanan organize sanayi bölgesi projesine karşı itiraz dilekçeleri verildi. Tekirdağ Ergene’de yapılması planlanan projenin imar planlarına, mevzuata ve hukuka aykırı olduğuna dikkat çekildi.

Tekirdağ’da demokratik kitle örgütleri, meslek odaları ve siyasi partiler Ergene İlçesi SS. PAKOP Plastik Sanayi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi tarafından yapılması planlanan Plastikçiler OSB Yatırım Projesi’ne ilişkin askıya çıkartılan çevresel etki değerlendirme (ÇED) sürecine itiraz dilekçesi verdi.

Ergene Nehri’ndeki Zehirler, Toprağa Ve Yer Altı Sularına Mı Karıştı?

Tarım Arazisi Üzerine Organize Sanayi Projesi Durdurulmalı

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası adına verilen itiraz dilekçesinin ardından Tekirdağ Sivil Toplum Kuruluşu’na bağlı 34 kurum ve kuruluş basın açıklaması yaptı. Açıklamada OSB’nin tarım arazilerine vereceği zararlara dikkat çekilirken, projenin durdurulması çağrısı yapıldı.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Tekirdağ Şube Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Cemal Polat’ın imzasıyla verilen itiraz dilekçesinde şu noktalara dikkat çekildi:

1-Planlanan proje Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu gereği mutlak korunması gereken 1. sınıf tarım arazisidir. Kamu yönetimi tarafından mutlaka korunması gerekirken bu alana tarım dışına çıkarılması kararı verilmesi mevzuata ve hukuka aykırı kabul edilemez bir idari işlemdir.

2- Planlanan alana yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nce verilen “kamu yararı” kararı hukuka aykırıdır. Öncelikle toprakları ve tarımsal üretimi korumakla görevli Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bu gerekçeye sığınması da hukuka aykırıdır.

Trakya'nın Ortasında Tarım Arazisi Üzerine Organize Sanayi Yapılacak

Ergene Taştı: ‘Kanserojen Maddeler Tarıma ve Doğaya Saçılmış Durumda’

“Planlı Sanayi Dışında Sanayi Alanları Kurulamaz”

3- Ergene Çevre Düzeni Planı’nda “Sanayi gelişimi üst ölçek plan kararlarına uygun olan mevcut planlı sanayi alanları ile sınırlandırılacak ve yeni sanayi yatırım taleplerinin planlı boş sanayi alanlarında yer seçimleri teşvik edilecektir” hükmü yer almaktadır. Hüküm gereğince planlı sanayi dışında yeni sanayi alanlarının kurulamayacağı gayet açıktır.

4- 1/25.000 ölçekli Tekirdağ İli Çevre Düzen Plan Hükümleri’nin 2.46 maddesi’nde planlama alanı sınırı dahilinde “çevresel kirleticiliği yüksek olan ve/veya çevresel tahribe neden olan sanayi türleri ve kullanımları yer almayacaktır” hükmü yer almaktadır. OSB girişimi bu hükme de aykırıdır.

5- Tekirdağ Valiliği’nin talebi ile 1/25.000’lik plan hükümlerine “Mevcut planlı sanayi alanlarındaki yapılaşma doluluk oranı yüzde 75 i aşmadıkça yeni sanayi alanı açılamayacağı ve bu alanların dışında yapı ruhsatı düzenlenemeyeceğine” dair hüküm eklenmiştir. Planlı sanayi alanları yaklaşık 9 bin hektar doluluk oranı yüzde 42 iken yeni bir plan kararı ile yeni bir tarım dışı alan yaratılmaya çalışılmaktadır.